Notice Board


 • રજીસ્ટર્ડ થયેલી બિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયા વર્ષ-૨૦૧૬   માટે અહીં ક્લિક કરો

  • જીલ્લા પસંદગી કરવા માટે ની છેલ્લીતારીખ ૨૪-૦૬-૨૦૧૭ ને ૨૩:૫૯ સુધી લંબાવેલ છે.
  • બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં ભરતી પ્રક્રિયાની જિલ્લા કક્ષાએથી મળેલ માહિતી ના આધારે ખાલી જગ્યાના ચાર ગણા ઉમેદવારોને જિલ્લા પસંદગીની તક આપવામાં આવેલ છે.
  • ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યા ના આધારે જિલ્લાની ફાળવણી કરવામાં આવશે.
  • નિયત સમય મર્યાદામાં જિલ્લા પસંદગીનો વિકલ્પ નહિ આપનાર ઉમેદવારને જિલ્લા ફાળવણીનો હક્કદાવો રહેશે નહિ.
  • 21-06-2017 ચોથો તબક્કો (બિન સરકારી અનુદાનિત શાળા)
  • 05-05-2017 ત્રીજોતબક્કો (બિન સરકારી અનુદાનિત શાળા) • પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા માટેનું અરજીપત્રક (2016-17)

  Help Lines

  ફોર્મ ભરવા અંગે (10 AM to 6 PM)

  • 079-6779700 (Mon- Fri)
  • 079-23256592
  • 079-23241663

  વહીવટી માહિતી માટે (10 AM to 6 PM)

  • 079-23254011

  સરકારી શાળા માટેના ભરતી નિયમો

  બિન સરકારી શાળા માટેના ભરતી નિયમો

  અન્ય