પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા માટેનું અરજીપત્રક (2016-17)

Help Lines

ફોર્મ ભરવા અંગે (10 AM to 6 PM)

  • 079-6779700 (Mon- Fri)
  • 079-23256592
  • 079-23241663

વહીવટી માહિતી માટે (10 AM to 6 PM)

  • 079-23254011

સરકારી શાળા માટેના ભરતી નિયમો

બિન સરકારી શાળા માટેના ભરતી નિયમો

અન્ય