ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શૈક્ષણિક સ્ટાફ ની ભરતી માટે ની પસંદગી સમિતિ, શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શિક્ષણ સહાયક (સરકારી) માટેના કોલ-લેટર વર્ષ ૨૦૧૭

Call Letter
 
  Form Number :
 
      Date of Birth :