સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા વર્ષ-૨૦૧૭


ઓનલાઈન અરજીપત્રક
જગ્યા નું નામ જાહેરાત સુચના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવામાટેની સૂચના  
ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક View View View Apply Final Print
માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક View View View Apply Final Print