ધો-૯ થી ૧૨ ક્રમિક/વધારાના વર્ગોતેમજ ધોરણ-૧૧ પ્રથમ ક્રમિક વર્ગ (સળંગ એકમ) માટે ઓનલાઇન અરજી પત્રક

રજીસ્ટર્ડ થયેલી સરકારી માધ્યમિક તથા ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં (ગુજરાતી માધ્યમ)
શિક્ષણ સહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા
વર્ષ-૨૦૧૪સરકારી માધ્યમિક(Secondary) શાળા
શિક્ષણ સહાયક ભરતી

સરકારી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક(Higher Secondary) શાળા
શિક્ષણ સહાયક ભરતી (ગુજરાતી માધ્યમ)

  • સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા નામદાર હાઇકોર્ટમાં દાખલ થયેલ એસ.સી.એ.નં.૧૭૬૬૬/૨૦૧૪ અને એસ.સી.એ.નં.૧૨૦૩૯/૨૦૧૪ના આખરી ચુકાદાને આધીન રહેશે.
  • માધ્‍યમિક વિભાગના શિક્ષણ સહાયકો ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન વિકલ્‍પના આધારે ફાળવેલ જિલ્‍લામાં જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા રાખવામાં આવનાર કેમ્પ માં તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૫ ના રોજ અસલ પ્રમાણપત્રો/ગુણપત્રકોની ચકાસણી તેમજ શાળા પસંદગી માટે હાજર થવાનું રહેશે .
  • સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા નામદાર હાઇકોર્ટમાં દાખલ થયેલ એસ.સી.એ.નં.૧૭૬૬૬/૨૦૧૪ અને એસ.સી.એ.નં.૧૨૦૩૯/૨૦૧૪ના આખરી ચુકાદાને આધીન રહેશે.
  • માધ્‍યમિક વિભાગના શિક્ષણ સહાયકો ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન વિકલ્‍પના આધારે ફાળવેલ જિલ્‍લામાં જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા રાખવામાં આવનાર કેમ્પ માં તા.૦પ/૦૨/૨૦૧૫ ના રોજ અસલ પ્રમાણપત્રો/ગુણપત્રકોની ચકાસણી તેમજ શાળા પસંદગી માટે હાજર થવાનું રહેશે .
 

GR No: CRR-10-2007-120320-G.5 dated 13th August, 2008 (કમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝીક નોલેજ નક્કી કરવા બાબત)