જગ્યા નું નામ  
ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક (ગુજરાતી માધ્યમ) Final Print
ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક જુના શિક્ષક (ગુજરાતી માધ્યમ) Final Print
માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક Final Print
માધ્યમિક જુના શિક્ષક Final Print