રજીસ્ટર્ડ થયેલી સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક ની ભરતી પ્રક્રિયા વર્ષ-2017

ઓનલાઈન અરજીપત્રક
જગ્યા નું નામ જાહેરાત સુચના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવામાટેની સૂચના  
ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક View View View Apply Final Print
માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક View View View Apply Final Print