રજીસ્ટર્ડ થયેલી બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક/જુના શિક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયા વર્ષ-૨૦૧૬

ઓનલાઈન અરજીપત્રક
જગ્યા નું નામ જાહેરાત સુચના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવામાટેની સૂચના  
ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક View View View Apply Final Print
ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક જુના શિક્ષક View View View Apply Final Print
માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક View View View Apply Final Print
માધ્યમિક જુના શિક્ષક View View View Apply Final Print