રજીસ્ટર્ડ થયેલી ખાનગી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓ તેમજ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી વર્ષ-૨૦૧૭

Notice Board

16/10/2017

  • HMAT-2017 માં ઉત્તીર્ણ થયેલ ઉમેદવારો માટે ચલણ તારીખ 17.10.2017 ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવનાર છે .

10-10-2017


ઓનલાઈન અરજીપત્રક
જગ્યા નું નામ જાહેરાત સુચના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવામાટેની સૂચના  
માધ્યમિક શાળાઓ તેમજ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ ના આચાર્યની ભરતી View View View Apply Final Print

Help Lines

ફોર્મ ભરવા અંગે (10 AM to 6 PM)

  • 079-6779700 (Mon- Fri)
  • 079-23256592
  • 079-23241663

વહીવટી માહિતી માટે (10 AM to 6 PM)

  • 079-23254011